The National Museum of Ethnology (Minpaku) is a research center for ethnology and cultural anthropology.

Senri Ethnological Reports (SER)

No.113 Mongolian Buddhist Culture: A Study of Monasteries and Temples in Khentii and Khangai

March 29, 2013 Publication

CHULUUN, S. and YUSUPOVA, T. I. (eds.) authored by M. I. Klyagina-Kondratiyeva,

back numbers

Гарчиг

Өмнөх үг
 ……………… Юки Конагая
Мелитина Ивановна Клягина-Кондратьева: намтар, шинжлэх ухааны үйлс
 ……………… С.Чулуун, Т.И.Юсупова
Монголын Сүм Хийдүүдийг Судалсан Материалууд: Хэнтий, Хангайн хийдүүдийн барилгууд болон шүтлэгийн шинж байдлыг танилцуулах оролдлого
 ……………… М.И. Клягина-Кондратьева
Монгольская Буддийская Культура: Исследование Храмов и Монастырей в Хэнтее и Хангае Тэмдэглэгдсэн хийд, сүмүүдийн гэрэл зургууд
Хавсралт
 №1 М.И.Клягина-Кондратьева болон С.А.Кондратьевийн тухай Монголын архивт буй баримтын жагсаалт ба зарим баримтууд
 №2 Тэмдэглэгдсэн сүм хийдийн тойм газрын зураг
 №3 Зарим хавсралт архивын баримтын товч танилцуулга
Товчлол (Summary)
 

No. 112 All No. 114