国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館をもった文化人類学・民族学の研究所です。

PAMBANSANG MUSEO NG ETNOLOHIYA - eksbisyon na espesyal - KULTURANG ETNIKONG TUMATAWID SA HANGGANAN

MULTILINGUAL NA LIPUNANG HAPON
image Itong nakalipas na mga sampung taon, dumadami and pagkakataong makarinig ng iba't ibang wika sa ating kapaligiran. Hindi na bihira ang makasalubong ng taong iba ang wikang gamit sa tren man o sa daan, ganoon din sa trabaho at sa kapitbahay.Sa ngayon, mga isa't kalahating milyong dayuhan ang naninirahan sa Japan, ito ay 1.4% ng buong populasyon. Mahigit sa kalahati nito ay ang tinatawag na"newcomers" na ang karamihan ay mula sa Asia o sa Timog America na dumating dito noong katapusan ng 1980's upang magtrabaho, mag-aral o kaya naman bilang "political refugees".
Upang mamuhay sa lipunang Hapon hinaharap nila ang maraming problema tulad ng pagkakaiba ng wika at kultura, ng diskriminasyon at prehuwisyo.Sa kabila naman, malaki ang epekto ng mabilis na pagdami ng mga dayuhan sa lipunang Hapon.Ang dala nilang wika at kultura ay nagbigay sigla at pagkakaiba dito.Ang pagtanggap sa kanila bilang isang mamamayan o membro ng lipunan ay unti-unting nagbago sa pagiisip at pamamalakad sa lipunan ng mga Hapon na ang wikang Hapon lamang ang siyang gamit.Sa tanghalang ito ipapakita namin ang pagpalitan ng impormasyon ng mga dayuhan, ang pagsuporta ng mga pamboluntaryong organisasyon sa kanila,ang palakad ng munisipyo, at iba pa, sa multilingual na pananaw.
Karamihan sa mga dayuhang naninirahan rito ay nagpapalitan ng mga impormasyon.Isa sa mga tipikong paraan ay sa pamamagitan ng peryodiko at magasin na sa ngayon ay mahigit pa sa isang daang klase ang inilalathala sa 14 na wika.Nagsimula na rin ang pagbrodkast sa iba't ibang wika ang mga programa sa radyo sa iba't ibang lugar.
Ang mga bagong dating sa Japan ay hindi nakakaunawa ng wikang Hapon kaya nahihirapan silang makakuha ng mga kailangang impormasyon at hindi nila maipahayag ang kanilang sarili.Dahil dito madalas silang nagkakaroon ng problema.Ang mga boluntaryong organisasyon ay nakakatulong sa bagbibibay ng pang-emerhensiyang impormasyon, impormasyon ukol sa mga karapatan, sa medikal, at sa trabaho.Sila ay gumaganap din na tulay upangmagkaunawaan ang mga dayuhan at mga Hapon.
Dahil sa pagdami ng mga dayuhan, ang mga munisipyo ay nagbibigay na ng impormasyon sa iba't ibang wika upang maunawaan ang palakad sa lipunan at mapakinabangan ang mga serbisyong pang-residensiya.Nakapaglathala na ng mga "guide books" sa iba't ibang wika na ang nilalaman ay mga impormasyon ukol sa medikal, pang-ingat sa sakuna, kapakanan at iba pa.
(SHOJI Hiroshi)

[PREV] 1F MAP [NEXT]